×
RESURSE UMANE
În conformitate cu prevederile art.18 din H.G.R. Nr. 1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Consiliul Judeţean Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a următorului post contractual vacant: - 1 post salvator montan – Serviciul Public Judeţean Salvamont. Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare, în data de 20 aprilie 2023, ora 11.00, proba scrisă şi în data de 26 aprilie 2023, ora 11.00, interviul.
În conformitate cu prevederile art.7 din anexa la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a pesonalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/2011, Consiliul Judeţean Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a 3 posturi contractuale vacante de execuție.
Consiliul Județean Satu Mare organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate
Consiliul Județean Satu Mare organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Consiliul Judeţean Satu Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Lucrări Publice al Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate, durata timpului de muncă fiind una normală, de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.