×
Carieră
Anunţ privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Consiliul Judeţean Satu Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul buget al Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate, durata timpului de muncă fiind una normală, de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Consiliul Judeţean Satu Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Autorizări și Disciplină în Construcții - Serviciul Urbanism și Disciplină în Construcții al Direcției Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate, durata timpului de muncă fiind una normală, de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.
Consiliul Judeţean Satu Mare organizează în data de 25 august 2022 - proba scrisă, concurs de recrutare a Compartimentul Monitorizare – Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională și la Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice – Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională
În conformitate cu prevederile art.7 din anexa la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a pesonalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/2011, Consiliul Judeţean Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a 3 posturi contractuale vacante de execuție.
Promovare în funcția publică Consiliul Judeţean Satu Mare, având în vedere prevederile Capitolului VI – Secțiunea a 3-a, art. 478 şi ale art. 479 alin. (1), lit a), lit. c) şi lit. d) precum şi art 618 alin. (22) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 126^, art. 126 alin. (2) şi art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Consiliul Județean Satu Mare organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate
Politica de Cookie