×
Carieră
În conformitate cu prevederile art.18 din H.G.R. Nr. 1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Consiliul Judeţean Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a următorului post contractual vacant: - 1 post salvator montan – Serviciul Public Judeţean Salvamont. Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare, în data de 20 aprilie 2023, ora 11.00, proba scrisă şi în data de 26 aprilie 2023, ora 11.00, interviul.
În conformitate cu prevederile art.7 din anexa la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a pesonalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/2011, Consiliul Judeţean Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a 3 posturi contractuale vacante de execuție.
Consiliul Județean Satu Mare organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate