×
Despre instituție
Bază legală
 • Constituția României, *** Republicată;
 • Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind codul administrativ;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000  privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare  *** Republicată;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi  *** Republicată;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificatările şi completările ulterioare;
 • Legea arhivelor naţionale nr. 16/1996, *** Republicată;
 • LEGEA Nr.119/1996, cu  privire la actele de stare civilă, Republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI  Nr.64 din 26 ianuarie 2011, pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în   mterie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare,
 • Legea 287/2009 privind codul civil – Secțiunea a -3-a
 •  HOTĂRÂRE   Nr. 727/2013 din 25 septembrie 2013,  privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, cu modificările și completările ulterioare,
 • Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 privind evidența , domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români,
 • HOTĂRÂRE  Nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil
 • LEGE   Nr. 21/1991 Legea cetăţeniei române *** Republicată
 • LEGE  Nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date
 • Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.