SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 

2018 május 25-én hatályba lépett a természetes személyeknek a személyes adatok kzelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 679/2016 számú Rendelet, mely az Európai Unióban található bármely adatkezelőre vagy meghatalmazottra, és az Európai Unióban található érintett személyek adatait feldolgozó, vagy szolgáltatásokat biztosító személyre alkalmazandó.

A Szatmár Megyei Tanács (székhely: str. P-ta 25 Octombrie, nr. 1, județul Satu Mare, adószám: 3897378, telefon 0261-805153, e-mail: office@cjsm.ro) személyes adatokat dolgoz fel az adóköteles személyek/állampolgárok/kérelmezők számára nyújtott szolgáltatások és információk biztosítása, a jellegzetes közigazgatási tevékenységek kifejtése és a törvényes kötelezettségek teljesítése érdekében.

Attól függően, hogy az érintett személy melyik osztályhoz fordul, az intézményen kívüli érintett személyek alábbi adatkategóriáit gyűjtjük:

 • az állampolgárok és alkalmazottak család- és utóneve, lakcíme, személyazonosító száma, személyazonosító igazolvány sorozata és száma, adózási adatok és ingatlanokra vonatkozó adatok, mobiltelefon száma, e-mail cím, tanulmányokra és foglalkozásra vonatkozó adatok, erkölcsi bizonyítványra, etnikai hovatartozásra vonatkozó adatok, egészségügyi adatok;
 •  az együttműködő partnerek tekintetében, a termékek szállítása és a szolgáltatások vagy munkák biztosítása érdekében a törvényes vagy meghatalmazott képviselők személyes adatait, a beosztásukra vonatkozó adatokat, mobiltelefon számukat, e-mail címüket gyűjtjük.

A személyes adatok feldolgozásának elvei

A Szatmár Megyei Tanács a személyes adatok feldolgozását:

 • jogszerűen, tisztességesen és az érintett számára átlátható módon végzi, amely magába foglalja a jogalap azonosítását a feldolgozást megelőzően, az adatkezelő, az adatvédelmi felelős azonosságára és elérhetőségére, a feldolgozás céljára, címzettjeire, az érintett személy jogaira, a hozzájárulás visszavonásának lehetőségére, panasz felügyeleti hatóságok felé  való előterjesztési lehetőségére vonatkozó információknak, valamint az átlátható és tisztességes feldolgozáshoz szükséges egyéb információknak az érintett rendelkezésére bocsátását;
 • meghatározott, pontos, kifejezett és jogszerű célból, ami azt jelenti, hogy az adatkezelésre csak az adatgyűjtés megkezdése előtt meghatározott célból kerül sor; a közérdekű archiválási, tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célú további feldolgozás nem összeegyeztethetetlen az eredeti céllal;
 • megfelelő módon és az adatkezelés céljaira korlátozva, a célok teljesítéséhez szükséges időtartamra korlátozva, amely magában foglalja az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges adatok feldolgozását.;
 • az adatok megfelelő védelmét biztosító módon, az adattitok megőrzésével és a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan feldolgozás vagy terjesztés, valamint a véletlen elvesztés, megváltoztatás vagy megsemmisülés megakadályozása érdekében, megfelelő szervezeti és technikai intézkedések megtételével.

A Szatmár Megyei Tanács időszakosan frissíti a személyes adatok biztonságára alkalmazandó technikai és szervezeti elveket és intézkedéseket, mely elvek a mi kötelezettségvállalásunkat tartalmazza az adóköteles személyek és a partnerek adatainak on-line és off-line titoktartásának, integritásának, rendelkezésre állásának védelme tekintetében.

A személyes adatok Szatmár Megyei Tanács általi feldolgozása az alábbi jogos indokokon alapul:  

 • a feldolgozások az adatkezelő törvényes kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükségesek, jogszerű érdeket és/vagy közérdeket szolgálnak, szerződés teljesítéséhez szükségesek (az érintett személy érdekében);
 • hozzájárulás: ha az adatkezelés nem jogszabályi kötelezettségen alapul, vagy nem a szolgáltatásaink nyújtásával összefüggő kötelezettségek teljesítéséből következik, csak az érintett személy hozzájárulása alapján. A hozzájárulás kinyilvánítása érdekében, a Szatmár Megyei Tanács az érintett által felkeresett osztály révén mintanyomtatványt bocsát az érintett személy rendelkezésére, mely az érintett hozzájárulását tartalmazza a személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan.  

A feldolgozás célja / Az adatok őrzésének időtartama

A Szatmár Megyei Tanács a személyes adatokat az intézmény jellegzetes tevékenységeinek kifejtése érdekében dolgozza fel, éspedig:

 • képviselet a bírósági szervek előtt;
 • ügyfélszolgálat;
 • archiválás;
 • illetékek bevételezése;
 • kifizetések;
 • urbanisztika, kataszter, építési fegyelem;
 • projektmenedzsment, közszolgáltatások monitorozása, közberuházások és közbeszerzések;
 • köz- vagy magánvagyon kezelése, szerződések megkötése;
 • szabálysértések megállapítása és szankciók alkalmazása;
 • engedélyek/jóváhagyások kibocsátása a jogszabályok szerint;
 • humán erőforrás;
 • a Szatmár Megyei Tanácsnak alárendelt intézményekkel való kapcsolatokra jellemző tevékenységek;
 • információs és kommunikációs technológia;
 • személynyilvántartás;
 • sajtó-, kulturális-, sport-, turisztikai tevékenységek;
 • közigazgatási szolgáltatások, valamint az intézményre jellemző bármely tevékenység.

A Szatmár Megyei Tanács a tevékenységi köre szerinti közszolgáltatások nyújtásához szükséges személyes adatokat megőrzi, az érintett személyekkel való kapcsolattartás és az alkalmazandó törvényes kötelezettségeihez való igazodás érdekében. A személyes adatok a fent megjelölt célok eléréséhez szükséges időszakra lesznek megőrizve, a hatályos jogszabályok előírásainak és az érintett személyek adatvédelemre vonatkozó jogainak a betartásával.

Az adatkezelő az adatokat a szükségesnél tovább nem tárolja, biztosítva egyes adatmegőrzési időszakok alkalmazását, amikor a törvény nem ír elő kötelező adatmegőrzési időtartamot.

Ugyanakkor, a személyes adatok megőrizhetők hosszabb időszakra is, közérdekből vagy tudományos/történelmi kutatás érdekében való archiválás céljából, megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmazásának feltételével (mint például névtelenítés, titkosítás stb.).

Amennyiben a Szatmár Megyei Tanács úgy határoz, hogy az Ön személyes adatainak további feldolgozása más célokból is jogszerű érdeke vagy törvényes kötelezettsége, tájékoztatni fogja Önt erről a másodlagos célról. 

Amint az adatfeldolgozási időszak lejár, a Szatmár Megyei Tanács már nem rendelkezik törvényes vagy jogszerű indokokkal az Ön személyes adatait feldolgozni, ezért az adatok törlésére, névtelenítésére, archiválására, megsemmisítésére irányuló intézkedéseket fog alkalmazni, az érintett személyek adatvédelmére vonatkozó követelmények és az alkalmazandó törvényes eljárások szerint.

A személyes adatok eredete

A Szatmár Megyei Tanács az adóköteles személyek, a partnerek, a székhely látogatóinak, az intézmény weboldalára belépő személyeknek, vagy az adatkezelővel különböző kommunikációs csatornák révén (e-mail, fax, posta, találkozások, eseményeken való rézsvétel stb.) kommunikáló személyeknek, az alkalmazottaknek és együttműködőknek, illetve egyéb természetes személyeknek az adatait dolgozza fel.

Az adatkezelő által feldolgozott személyes adatok a következőképpen vannak gyűjtve:

 • közvetlenül a feldolgozás által érintett személytől, az intézmény székhelyén való találkozások keretében, telefon útján, e-mail/fax útján, kérelmek előterjesztése és a helyi közigazgatási szolgáltatások biztosításához szükséges dokumentumok kitöltése, on-line formanyomtatványok kitöltése, munkavállalás érdekében továbbított önéletrajzokban szolgáltatott adatok révén;
 • közvetett módon, egyéb forrásokból: más intézmények által tett közzétételek révén (adatátvitel), az Ön érdekében vagy jogszerű érdekből végzett közzétételek révén, az országos adatbázisok lekérdezése révén, amelyekhez a törvény által szabályozott hozzáférésünk van. Ezek az információ kategóriák tartalmazhatják az Ön nevét és azonosítási adatait, e-mail címét és Önre vonatkozó egyéb információkat is.

Az érintett személy jogai

A személyes adatok feldolgozása által érintett személy bármikor gyakorolhatja az alábbi jogait:

 • jogában áll, hogy tájékoztatva legyen a személyes adatok tárolási időtartamáról a jogszabályok előírásai szerint, az adatok címzettjeiről vagy címzett kategóriáiról, az adatvédelmi felelős elérhetőségi adatairól;
 • a személyes adatokhoz való hozzáférési jog, a helyesbítéshez vagy törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog, valamint az adathordozhatósághoz való jog; ezen jogok az intézmény weboldalán létező kérelem minták kitöltése és ezeknek a Szatmár Megyei Tanács székhelyén való beiktatása révén gyakorolhatók;
 • a hozzájárulás bármely pillanatban való visszavonásának joga, anélkül, hogy ez a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján végzett feldolgozás törvényességét érintené;
 • jogában áll panaszt előterjeszteni a felügyeleti hatóságnál – Nemzeti Adatfeldolgozás Felügyeleti Hatóság vagy bíróság, az adatvédelmi törvény által biztosított bármely jogának védelme érdekében, amennyiben ezek valamelyike meg volt szegve. A Nemzeti Adatfeldolgozás Felügyeleti Hatóság elérhetősége:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, România vagy e-mail révén: anspdcp@dataprotection.ro;
 • lehetősége van az adatvédelmi felelőssel (GDPR Felelős) felvenni a kapcsolatot, erre vonatkozó kérelem révén, a következő címre továbbítva: Satu Mare, str. p-ta 25 Octombrie nr. 1, județul Satu Mare vagy a gdpr@cjsm.ro e-mail címre.

A Szatmár Megyei Tanács által alkalmazott biztonsági intézkedések a személyes adatok védelme érdekében.

A Szatmár Megyei Tanács vállalja, hogy a személyes adatok védelmét technikai és szervezeti biztonsági  intézkedések megvalósítása révén biztosítja, amint az adatok birtokába kerül. Amennyiben az adatkezelő erőfeszítései ellenére biztonsági rést azonosítunk, az adatkezelő meg fogja hozni a megfelelő korrekciós intézkedéseket.

A személyes adatok védelme érdekében, a Szatmár Megyei Tanács szervezeti és technikai intézkedéseket hozott több cselekvési irányban is:

 • a felhasználó azonosítása, a hozáférés típusa, az adatok kezelése, biztonsági másolatok készítése, számítógépek és hozzáférési terminálok, kommunikációs hálózatok, a személyzet oktatása. Ugyanakkor, álnevesítési és az információk biztonságos tárolására vonatkozó intézkedéseket használ, annak érdekében, hogy egy megfelelő védelmi és biztonsági szint legyen biztosítva.  

A Szatmár Megyei Tanács az általa megfelelőnek vélt biztonsági eljárásokat és biztosítékokat alkalmaz az érintett személyek adatvédelme érdekében.

Célunk az illetéktelen hozzáférés megakadályozása, az adatok pontosságának a fenntartása, az adatok megfelelő felhasználásának a biztosítása és az adatok védelme a Szatmár Megyei Tanács ellenőrzése alatt lévő információk bizalmasságának elvesztése, törlése, hibás felhasználása vagy módosítása ellen.

Jelen anyag a személyes adatok feldolgozása által érintett személyek tájékoztatása érdekében volt összeállítva és az intézmény weboldalára felvezetve, a természetes személyeknek a személyes adatok kzelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 679/2016 számú Rendeletre vonatkozóan.