gradi1

Secretarul general

EXTRAS DIN LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
CAPITOLUL 10
Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale
ART. 116
(1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are
un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului şi al
subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii
superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.
(1^1) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupă funcţia de secretar, precum şi funcţii
de conducere din aparatul propriu de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii
administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitate.
(2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea
destituirii din funcţie.
(3) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul
sau cu viceprimarul, respectiv cu preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judeţean, sub sancţiunea
eliberării din funcţie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul
disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei
privind funcţia publică şi funcţionarii publici.
ART. 117
Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile
consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar,
respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului,
respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a
actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea
lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local,
respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului
judeţean;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor
de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean
sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

gradi1