gradi1

Preşedintele, vicepreşedinţii

EXTRAS DIN LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
CAPITOLUL 6
Consiliul judeţean
SECŢIUNEA a 4-a
Peşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean
ART. 101
(1) Consiliul judeţean alege dintre membrii săi 2 vicepreşedinţi.
(2) Vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
(3) Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor consiliului judeţean se face cu votul secret al majorităţii
consilierilor în funcţie, la propunerea a cel puţin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcţie a
vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului
judeţean.
(4) Pe durata mandatului, preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean primesc o indemnizaţie
lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiilor de preşedinte, respectiv de
vicepreşedinte al consiliului judeţean, care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi
obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului
judeţean nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.
(5) Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite.
ART. 102
(1) Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu
persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie.
(2) Preşedintele consiliului judeţean răspunde în faţa alegătorilor de buna funcţionare a administraţiei
publice judeţene.
(3) Aparatul de specialitate al consiliului judeţean este subordonat preşedintelui acestuia. Funcţionarii
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile
legii.
ART. 102^1
Preşedintelui consiliului judeţean i se aplică în mod corespunzător prevederile art. 69, 70, art. 71 alin.
(1), (2) şi (3) şi ale art. 72.
ART. 103
(1) Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, pe care îl conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate
poate fi delegată, prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, vicepreşedinţilor sau altor persoane,
în condiţiile legii.
(2) Preşedintele consiliului judeţean asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a
legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor
consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative.
ART. 104
(1) Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii principale de
atribuţii:
a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;
c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului;
d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciile publice;
e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean;
f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean.
(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), preşedintele consiliului judeţean:
a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a
acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de
specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau,
după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate
al consiliului judeţean.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), preşedintele consiliului judeţean:
a) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea
în bune condiţii a acestora;
b) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a
atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean;
c) propune consiliului judeţean numirea, sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu
sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor
publice de interes judeţean.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), preşedintele consiliului judeţean:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre
aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
c) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului judeţean adoptarea
măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen;
d) iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emisiuni
de titluri de valoare în numele judeţului.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), preşedintele consiliului judeţean:
a) îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, activităţile de stare civilă şi
autoritate tutelară desfăşurate în comune şi oraşe;
b) poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, sprijin, asistenţă tehnică,
juridică şi de orice altă natură consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), preşedintele consiliului judeţean:
a) coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean prestate prin
intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor prestatoare
de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean;
b) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile
prevăzute la art. 91 alin. (5) lit. a) – d);
c) ia măsuri pentru evidenţa, statistica, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor publice şi de utilitate
publică de interes judeţean prevăzute la art. 91 alin. (5) lit. a) – d), precum şi a bunurilor din patrimoniul
public şi privat al judeţului;
d) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau prin hotărâre a consiliului
judeţean;
e) coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de
interes judeţean, înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate acestuia;
f) coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene.
(7) Preşedintele consiliului judeţean poate delega vicepreşedinţilor, prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute
la alin. (6).
ART. 105
(1) Preşedintele consiliului judeţean poate înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate,
cabinetul preşedintelui, compartiment distinct, format din maximum 4 persoane.
(2) Personalul din cadrul cabinetului preşedintelui este numit şi eliberat din funcţie de preşedintele
consiliului judeţean.
(3) Personalul din cadrul cabinetului preşedintelui consiliului judeţean îşi desfăşoară activitatea în baza
unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului
preşedintelui consiliului judeţean.
(4) Atribuţiile personalului compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a
preşedintelui consiliului judeţean.
ART. 106
(1) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele consiliului judeţean emite dispoziţii cu caracter normativ
sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au
fost comunicate persoanelor interesate, după caz.
(2) Prevederile art. 48 şi ale art. 49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
ART. 107
(1) În cazul suspendării preşedintelui, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepreşedinţi,
desemnat de consiliul judeţean prin votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
(2) În celelalte cazuri de absenţă a preşedintelui atribuţiile sale vor fi exercitate, în numele acestuia, de
unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte prin dispoziţie.
ART. 108
(1) Vicepreşedinţii consiliului judeţean îşi păstrează calitatea de consilier judeţean.

gradi1