gradi1

Constituirea şi competenţa

EXTRAS DIN LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
CAPITOLUL 6
Consiliul judeţean
SECŢIUNEA 1
Constituirea si componenţa consiliului judeţean
ART. 87
(1) Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru
coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice
de interes judeţean.
(2) Consiliul judeţean este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi
liber exprimat, în condiţiile legii.
ART. 88
(1) Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de
numărul locuitorilor judeţului, raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în
curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile, după cum urmează:
_______________________________________
Numărul locuitorilor judeţului Numărul consilierilor
________________________________________
– până la 350.000 30
– între 350.001 – 500.000 32
– între 500.001 – 650.000 34
– peste 650.000 36
________________________________________
(2) Consiliul judeţean ales în conformitate cu prevederile legii se completează cu preşedintele consiliului
judeţean, care are drept de vot şi conduce şedinţele acestuia.
ART. 89
(1) Validarea alegerii preşedintelui consiliului judeţean se face în termen de 20 de zile de la data
desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a tribunalului, de către preşedintele tribunalului sau înlocuitorul
acestuia, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 334/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Invalidarea alegerii preşedintelui consiliului judeţean se poate pronunţa în cazurile prevăzute la art. 31
alin. (4).
(3) Rezultatul validării sau invalidării alegerii preşedintelui consiliului judeţean se aduce la cunoştinţă
publică.
(4) Hotărârea de validare sau invalidare a preşedintelui consiliului judeţean poate fi atacată de cei interesaţi
la curtea de apel în termen de două zile de la aducerea la cunoştinţă publică.
(5) Curtea de apel se pronunţă în termen de două zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă şi
irevocabilă.
(6) În termen de două zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii de validare, preşedintele
consiliului judeţean care a fost validat depune în faţa preşedintelui tribunalului şi a prefectului, în şedinţă
publică, următorul jurământ în limba română: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-
credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului … . Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!”
(7) Preşedintele consiliului judeţean care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.
(8) Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă.
(9) În caz de invalidare a alegerii preşedintelui consiliului judeţean sau demisie, se aplică în mod
corespunzător prevederile art. 59 alin. (2).
ART. 89^1
(1) Constituirea consiliilor judeţene se face în termen de 3 zile de la data depunerii jurământului de către
preşedintele consiliului judeţean. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face
de către preşedintele consiliului judeţean. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau un reprezentat
al acestuia.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor judeţeni
aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste
două zile, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este
legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către preşedintele consiliului judeţean, peste alte două
zile, în aceleaşi condiţii.
(3) În situaţia în care consiliul judeţean nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza
absenţei fără motive temeinice a consilierilor, preşedintele consiliului judeţean va declara vacante, prin
dispoziţie, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, urmând să fie
completate cu supleanţi conform procedurilor prevăzute la alin. (2).
(4) Dacă locurile vacante nu pot fi completate cu supleanţi înscrişi pe listele de candidaţi respective, se va
proceda la organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante în termen de 30 de zile, în condiţiile
Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(5) Dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean prin care se declară vacante locurile consilierilor care au
lipsit nemotivat poate fi atacată de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de
la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
(6) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că
aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a
unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.
ART. 89^2
(1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de preşedintele consiliului judeţean.
(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile judeţene aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga
durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3 – 5 consilieri aleşi.
(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier judeţean şi propune consiliului
validarea sau invalidarea mandatelor.
(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier judeţean numai în cazul în care se
constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului judeţean s-a făcut prin fraudă
electorală, constatată în condiţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii
consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu
participă la vot.
ART. 89^3
(1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de
contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la
comunicare.
(2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 15 de zile. În acest caz, procedura
prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.
ART. 90
Dispoziţiile art. 32 – 34 se aplică în mod corespunzător şi consilierilor judeţeni.

gradi1