gradi1

Működése

EXTRAS DIN LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
CAPITOLUL 6
Consiliul judeţean
SECŢIUNEA a 3-a
Funcţionarea consiliului judeţean
ART. 93
(1) Consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz
de război sau de catastrofă.
(2) Consiliul judeţean îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a
consiliului nou-ales.
ART. 94
(1) Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare lună, la convocarea preşedintelui
consiliului judeţean.
(2) Consiliul judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea
preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului,
adresată preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri excepţionale care necesită adoptarea de măsuri imediate
pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau
epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice.
(3) Convocarea consiliului judeţean se face în scris, prin intermediul secretarului general al judeţului, cu
cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel mult 3 zile înaintea celor extraordinare.
(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judeţului
convocarea consiliului judeţean se face de îndată.
(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.
(6) În situaţia în care preşedintele consiliului judeţean se află în imposibilitatea de a convoca consiliul în
şedinţă ordinară, aceasta se va face de către vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 107.
(7) Ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean se aduce la cunoştinţă locuitorilor judeţului prin mass-
media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(8) În judeţele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul
locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând
minorităţii respective.
(9) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
ART. 95
(1) Şedinţele consiliului judeţean se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
(2) Prezenţa consilierilor judeţeni la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care se consideră că absenţa este
determinată de motive temeinice se vor stabili prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
judeţean. În situaţia în care un consilier judeţean absentează de două ori consecutiv fără motive temeinice, el
poate fi sancţionat în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean.
ART. 96
(1) Şedinţele consiliului judeţean sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele
desemnat în condiţiile art. 107.
(2) În cazul în care, din motive întemeiate, lipseşte şi vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 107,
şedinţa va fi condusă de celălalt vicepreşedinte sau de un consilier judeţean, ales cu votul majorităţii
consilierilor judeţeni prezenţi.
ART. 97
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor
prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o
altă majoritate.
(2) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun,
cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean.
(3) Hotărârile se semnează de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele consiliului judeţean care
a condus şedinţa şi se contrasemnează de secretarul judeţului.
ART. 98
Dispoziţiile art. 42 – 46, 48 – 52 şi ale art. 54 se aplică în mod corespunzător.
ART. 99
(1) Consiliul judeţean se dizolvă de drept în condiţiile art. 55 alin. (1) sau prin referendum judeţean.
(2) Secretarul judeţului sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu
privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la
dizolvarea consiliului judeţean. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.
(3) Consiliul judeţean poate fi dizolvat prin referendum judeţean, organizat în condiţiile legii.
Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 20% din
numărul cetăţenilor cu drept de vot, înscrişi pe listele electorale ale unităţii administrativ-teritoriale.
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se suportă din bugetul judeţean.
(5) Referendumul judeţean este organizat, în condiţiile legii, de o comisie compusă din prefect, un
reprezentant al consiliului judeţean desemnat prin hotărâre a consiliului judeţean şi un judecător de la
tribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.
(6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu din numărul total al
locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului judeţean încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în
acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate.
(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeţean se face de Guvern, la propunerea
prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă şi
irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului judeţean sau, după caz, de la
validarea rezultatului referendumului.
(8) Până la constituirea noului consiliu judeţean, problemele curente ale administraţiei judeţului vor fi
rezolvate de secretarul judeţului, pe baza unei împuterniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul
Administraţiei şi Internelor.
ART. 100
Mandatul de consilier judeţean se suspendă în condiţiile art. 56.

gradi1