gradi1

Anunț privind atribuirea directă a traseului nr. 81 Satu Mare-Ardud-Baba Novac

                În conformitate cu prevederile OUG nr.51/2019, Ordinul nr.1158/2336/2019, Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr.24/2020, Consiliul Județean Satu Mare oferă pentru atribuire directă pe perioadă determinată cu posibilitatea prelungirii până la 12 luni în cazul neatribuirii prin procedură electronică a traseului nr. 81 Satu Mare – Ardud – Baba Novac din programul de transport județean după următorul calendar :

  • 03.2020 – 30.03.2020 perioada de depunere a ofertelor
  • 03.2020 evaluarea ofertelor
  • 04.2020 afișarea rezultatelor

             Operatorii de transport interesați vor depune până la data de 30.03.2020 la registratura Consiliului Județean Satu Mare din P-ța 25 Octombrie nr.1, Satu Mare, județul Satu Mare sau pe adresa de e-mail office@cjsm.ro documentele scanate conform cu originalul următoarele  documente:

-cerere/solicitare atribuire traseu județean

-lista autovehiculelor cu care operatorul participă la procedura de atribuire

-copie după licența comunitară pentru transportul de persoane

-copie certificat de inmatriculare a autovehiculului

-copie carte de identitate a autovehiculului

-copie certificat de clasificare care atestă categoria autovehiculului

-copie certificat de inregistrare la Registrul Comerțului și actul de numire al administratorului

-certificat eliberat de autoritățile competente, care să ateste lipsa datoriilor restante către bugetul general consolidat, la momentul depunerii documentelor

– certificat eliberat de autoritățile competente, care să ateste lipsa datoriilor restante către bugetul local, la momentul depunerii documentelor

-declarație pe proprie răspundere privind conformitatea documentelor

-declarație pe propria  răspundere din care să rezulte că autovehiculul este liber de alte sarcini de transport.

            Documentele solicitate vor fi numerotate, întocmindu-se un opis al acestora și vor fi depuse la Registratura Consiliului Județean Satu Mare în plic închis pe care se va menționa : denumirea operatorului, date privind identificarea operatorului, denumirea traseului județean pentru care se face cererea, datele de contact ale autorității contractante.

Criteriile de evaluare și metodologia de punctare privind criteriile de evaluare sunt cele prevăzute în anexele nr.3 și nr.4 din Ordinul 1158/2336/2019.

gradi1