Ştiri recente

turistic
gradi1

Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale pe durată nedeterminată

ANUNȚ

 

În conformitate cu art.7 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului– cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a pesonalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Consiliul Judeţean Satu Mare

organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale

 

-pe durată nedeterminată:

          -Direcţia Administraţie Publică Locală :

                   -8 posturi şofer;

-8 posturi muncitori necalificaţi;

-6 posturi muncitori calificaţi;

-1 post magaziner;

-1 post referent PSI, situaţii de urgenţă.

          -Direcţia Achiziţii Publice:

                   –1 post consilier II;

Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare, în data de 15 februarie 2016, ora 10,00 proba scrisă şi în data de 17 februarie 2016, ora 12,00 interviul.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va cuprinde următoarele acte:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae.

Copiile de pe actele mai sus menționate vor fi legalizate la notariat, sau vor fi însoțite de actele originale, pentru certificare care va fi efectuată la sediul Consiliului Județean Satu Mare, Biroul resurse umane, salarizare.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare:

 

1) pentru cele 8 posturi de șofer I:

-școală profesională

-permis de conducere categoria B

-vechime în activitatea de conducere auto – minim 3 ani

Bibliografia:

Legea nr 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

OUG nr.195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, republicată

HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Chestionare rutiere

 

 

2) pentru cele 8 posturi de muncitor necalificat (femei de serviciu):

          – minim școala profesională

-vechime în muncă min.3 ani, cu experiență în specificul postului

Bibliografie:

          –O.M.S. nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

– Legea nr 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

-Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, aprobat prin HCJSM nr.38/2014,

-Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare aprobat prin Dispoziția Președintelui CJSM nr46/2009

 

3) pentru postul de muncitor calificat I – instalator

-minim școala profesională

-9 ani vechime în muncă

-competențe în exercitarea activității de instalator

Bibliografie:

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, aprobat prin HCJSM nr.38/2014,

Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare aprobat prin Dispoziția Președintelui CJSM nr46/2009,

Legea nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 

4) pentru postul de muncitor calificat I – electrician

– minim studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

-9 ani vechime în muncă calificată

-curs de calificare profesională în meseria de electrician

Bibliografie:

Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor I7/2011

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, aprobat prin HCJSM nr.38/2014,

Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare aprobat prin Dispoziția Președintelui CJSM nr46/2009,

Legea nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 

 

5) pentru postul de muncitor calificat I – mecanic

– minim studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

-9 ani vechime în muncă calificată

-curs de calificare profesională în meseria de mechanic

Bibliografie:

          Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, aprobat prin HCJSM nr.38/2014,

Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare aprobat prin Dispoziția Președintelui CJSM nr46/2009,

Legea nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 

6)pentru postul de muncitor calificat I –fochist

          –minim studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

-9 ani vechime în muncă calificată

-posedă autorizație de fochist

-să fie persoană autorizată ISCIR

Bibliografie:

          Legea nr.64/2008 republicată privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, aprobat prin HCJSM nr.38/2014,

Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare aprobat prin Dispoziția Președintelui CJSM nr46/2009,

Legea nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 

7) pentru postul de muncitor calificat I – zugrav

          – minim școala profesională

          -9 ani vechime în muncă calificată

-curs de calificare profesională în meseria de vopsitor zugrav

Bibliografie:

          Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, aprobat prin HCJSM nr.38/2014,

Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare aprobat prin Dispoziția Președintelui CJSM nr46/2009,

Legea nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 

8) pentru postul de muncitor calificat I – lăcătuș

– minim studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

-9 ani vechime în muncă calificată

-curs de calificare profesională în meseria de lăcătuș mecanic

Bibliografie:

Manual de lăcătușerie

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, aprobat prin HCJSM nr.38/2014,

Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare aprobat prin Dispoziția Președintelui CJSM nr46/2009,

Legea nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 

9) pentru postul de magaziner

-minim absolvent a învățământului obligatoriu de 10 clase

-minim 9 ani vechime în muncă și experiență în activitatea de magaziner/gestionar mijloace fixe

Bibliografie:

Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, aprobat prin HCJSM nr.38/2014,

Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare aprobat prin Dispoziția Președintelui CJSM nr46/2009,

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 

10) pentru postul de referent PSI, situații de urgență

          –studii superioare de scurtă durată,

-vechime în muncă minim 9 ani

-curs de specializare în domeniul PSI

Bibliografie:

          –Legea nr.215/2001 privind administratiei publice locale, republicată

-HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, aprobat prin HCJSM nr.38/2014,

Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare aprobat prin Dispoziția Președintelui CJSM nr46/2009,

Legea nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 

11) pentru postul de consilier II –Direcția Achiții Publice

          –studii superioare de lungă durată în domeniul economic

          -minim 9 ani vechime în muncă

-minim 2 ani în specialitatea studiilor absolvite

Bibliografie:

          OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 1. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

OUG nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

HG nr.921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

HG nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

Condiții de desfășurare a concursului:

1)Ultima zi de depunere a dosarelor -5 februarie 2016

2)Selecția dosarelor- 9 februarie 2016

3)Rezultatul selecției dosarelor – 10 februarie 2016

4)Data probei scrise – 15 februarie 2016

5)Afișarea rezultatelor probei scrise – 16 februarie 2016

6)Data probei interviu – 17 februarie 2016

7)Afișarea rezultatelor finale 18 februarie 2016

 

Probele de concurs:

1)Proba scrisă – constând în redactarea unei lucrări scrise/teste grilă

2)Proba interviu – constând în susținerea unui interviu referitor la activitatea specifică postului ce urmează să fie ocupat.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane, salarizare, telefon 0261805125.

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare aprobat prin HCJSM nr. 38/2014 se găsește la secțiunea legislativ.

Cerere De Inscriere La Concurs
Cerere De Inscriere La Concurs
Cerere-de-inscriere-la-concurs.docx
10.8 KiB
500 Downloads
Details...

Dispozitia Privind Regulamentul Intern Al Aparatului De Specialitate Al Consiliului Judetean Satu Mare
Dispozitia Privind Regulamentul Intern Al Aparatului De Specialitate Al Consiliului Judetean Satu Mare
Dispozitia-privind-Regulamentul-intern-al-aparatului-de-specialitate-al-Consiliului-Judetean-Satu-Mare.pdf
36.2 MiB
550 Downloads
Details...

 

 

 

PREȘEDINTE                                                    ȘEF BIROU

ȘTEF MIHAI ADRIAN                                     CRIȘAN ANCA MARIA

 

gradi1