gradi1

Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale pe durată determinată

ANUNȚ

 

În conformitate cu art.7 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului– cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a pesonalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Consiliul Judeţean Satu Mare

organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale

 

1 post consilier II – Serviciul monitorizare (până la data de 15.04.2017);

-1 post consilier II –Direcţia achiziţii publice (până la data de 21.06.2016);

-1 post consilier IA–Direcţia administraţie publică locală (până la data de 21.06.2016);

-1 post consilier II – Direcţia Arhitect şef (până la data de 21.06.2016).

Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare, în data de 15 februarie 2016, ora 10,00 proba scrisă şi în data de 17 februarie 2016, ora 12,00 interviul.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va cuprinde următoarele acte:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae.

Copiile de pe actele mai sus menționate vor fi legalizate la notariat, sau vor fi însoțite de actele originale, pentru certificare care va fi efectuată la sediul Consiliului Județean Satu Mare, Biroul resurse umane, salarizare.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare:

 

1)pentru postul de consilier II –Serviciul monitorizare

          -studii superioare de lungă durată, constituie avantaj studii în domeniul juridic

-vechime în muncă minim 6 ani

Bibliografie:

          Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România

Legea nr.215/2011 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

-Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

2) pentru postul de consilier II –Direcția Administrație Publică Locală

          -studii superioare de lungă durată în domeniul economic

vechime în muncă minim 3 ani

-vechime 2 ani în specialitatea studiilor absolvite

Bibliografie:

-Legea nr.215/2011 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

-OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 1. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate public, cu modificările și completările ulterioare

-Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

3)pentru postul de consilier II –Direcția Arhitect Șef

          -studii superioare de lungă durată

-vechime în muncă minim 9 ani

Bibliografie:

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate public, cu modificările și completările ulterioare

-Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          -Legea nr.215/2011 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

          Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată

 

4) pentru postul de consilier II – Direcția achiziții publice:

-studii superioare de lungă durată în domeniul administrației publice

-vechime în muncă minim 9 ani

-vechime 1 an în specialitatea studiilor absolvite

 

Bibliografie:

          OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 1. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

OUG nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

HG nr.921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

         

Condiții de desfășurare a concursului:

1)Ultima zi de depunere a dosarelor -5 februarie 2016

2)Selecția dosarelor- 9 februarie 2016

3)Rezultatul selecției dosarelor – 10 februarie 2016

4)Data probei scrise – 15 februarie 2016

5)Afișarea rezultatelor probei scrise – 16 februarie 2016

6)Data probei interviu – 17 februarie 2016

7)Afișarea rezultatelor finale 18 februarie 2016

 

Probele de concurs:

1)Proba scrisă – constând în redactarea unei lucrări scrise/teste grilă

2)Proba interviu – constând în susținerea unui interviu referitor la activitatea specifică postului ce urmează să fie ocupat.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane, salarizare, telefon 0261805125.

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare aprobat prin HCJSM nr. 38/2014 se găsește la secțiunea legislativ.

Cerere De Inscriere La Concurs
Cerere De Inscriere La Concurs
Cerere-de-inscriere-la-concurs.docx
10.8 KiB
491 Downloads
Details...

Dispozitia Privind Regulamentul Intern Al Aparatului De Specialitate Al Consiliului Judetean Satu Mare
Dispozitia Privind Regulamentul Intern Al Aparatului De Specialitate Al Consiliului Judetean Satu Mare
Dispozitia-privind-Regulamentul-intern-al-aparatului-de-specialitate-al-Consiliului-Judetean-Satu-Mare.pdf
36.2 MiB
546 Downloads
Details...

 

 

PREȘEDINTE                                                    ȘEF BIROU

ȘTEF MIHAI ADRIAN                                      CRIȘAN ANCA MARIA

 

gradi1