gradi1

Eliahu Adler Kaba în expoziție la Satu Mare

afisSâmbătă, 30 ianuarie 2016 ora 14 la Muzeul Judeţean Satu Mare – B-dul Vasile Lucaciu nr.21 -, cu prilejul Zilei Internaţionale a Holocaustului se va vernisa expoziţia „Eliahu Adler Kaba”, artist evreu născut la Satu Mare, trecut prin lagarele de exterminare fasciste. [Read more →]

ianuarie 29, 2016   Comentariile sunt închise pentru Eliahu Adler Kaba în expoziție la Satu Mare

Drumuri județene modernizate în perioada 2012-2015, obiective 2016

ianuarie 29, 2016   Comentariile sunt închise pentru Drumuri județene modernizate în perioada 2012-2015, obiective 2016

Expoziție de sculptură Kurtinecz Péter și Medalion Cultural Iosif Foriș- 80

afis_ (3)Marți, 2 februarie de la ora 16:00, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare cu sprijinul Consiliului Județean, organizează expoziția de sculptură ”Zodiile” de Kurtinecz Péter și Medalionul Cultural Aniversar Iosif Foriș- 80. [Read more →]

ianuarie 29, 2016   Comentariile sunt închise pentru Expoziție de sculptură Kurtinecz Péter și Medalion Cultural Iosif Foriș- 80

Visky András: Júlia – în evoluția lui Rappert-Vencz Stella – premieră

Locul desfăşurării: Sala Studio „Ács Alajos” a
Teatrului de Nord Satu Mare
Organizator: Trupa Harag György a Teatrului de Nord Satu Mare

ianuarie 29, 2016   Comentariile sunt închise pentru Visky András: Júlia – în evoluția lui Rappert-Vencz Stella – premieră

DIRECŢIA GENERALĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SATU MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funției contractuale de execuție , Inspector de specialitate II – în cadrul Compartimentului evidenţă şi informatică.

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
DIRECŢIA GENERALĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
SATU MARE
SATU MARE STR. CLOSCA NR.6A TEL. 0261711591, FAX 0261711592

DIRECŢIA GENERALĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SATU MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funției contractuale de execuție , Inspector de specialitate II – în cadrul Compartimentului evidenţă şi informatică.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii speciale de participare:
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
– vechime cu studii superioare de minim 3 ani;
– Permis European de Conducere a Calculatorului (ECDL)

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 12 februarie 2016: termenul limită de depunere a dosarelor;
o 22 februarie 2016, ora 10.00: proba scrisă;
o 24 februarie 2016, ora 12.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind bibliografia de concurs sunt disponibile la Compartimentul financiar-contabilitate şi resurse umane, din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Satu Mare, bld. Cloșca 6/A

BIBLIOGRAFIE EVIDENȚĂ Inspector Contractuali
BIBLIOGRAFIE EVIDENȚĂ Inspector Contractuali
BIBLIOGRAFIE-EVIDENTA-Inspector-contractuali.doc
27.5 KiB
814 Downloads
Details...

 

DIRECTOR EXECUTIV,
RIEDL-KOVACS GERTRUDE-JOHANNA

ianuarie 29, 2016   Comentariile sunt închise pentru DIRECŢIA GENERALĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SATU MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funției contractuale de execuție , Inspector de specialitate II – în cadrul Compartimentului evidenţă şi informatică.

gradi1