gradi1

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE, organizează concurs de recrutare în data de 28 decembrie 2015, ora 10,00 proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate:

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE,

organizează concurs de recrutare în data de 28 decembrie 2015, ora 10,00 proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate:

Consilier asistent, Compartimentul de marketing județean

Condiţii de participare : – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Condiţii generale de participare: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată. Dosarele candidaţilor cuprinzând următoarele acte:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008, modificată;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, se vor depune la Biroul resurse umane, salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare – P-ţa 25 Octombrie nr. 1, etaj.6 camera 8, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Copiile de pe actele enumerate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale. Relații suplimentare se pot obține la tel. 0261-805125.

Bibliografia
Bibliografia
bibliografia.doc
2.0 MiB
436 Downloads
Details...

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
FORMULAR DE ÎNSCRIERE(4).doc
40.0 KiB
301 Downloads
Details...

 

 

     PREŞEDINTE,                                                               ŞEF BIROU,

ŞTEF MIHAI ADRIAN                                              CRIŞAN ANCA-MARIA

gradi1