gradi1

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgenţă Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

Înscrierile la concursul pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare se fac din data de 16.05.2014 până în data de 09.06.2014, ora 12:00, la registratura Consiliului Judeţean Satu Mare, Pţa. 25 Octombrie, nr.1, în zilele lucrătoare, între orele 08:00-16:00.

Concursul se va desfăşura în două etape:

1) Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la
concurs (selecţia dosarelor), etapă eliminatorie.

2) Etapa susţinerii probelor de evaluare, constând în:

a) proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor (din bibliografia dată). Se va susţine în data de 16.06.2014, ora 9:00, la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie, nr.1.

b) proba de susţinere a proiectului de management (întocmit după o temă – cadru din cele prestabilite). Se va desfăşura în data de 18.06.2014, ora 10:00, la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie, nr.1

La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţi, persoane fizice, care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii:
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
b) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
c) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
d) nu au fost condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
e) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
f) nu au vârsta de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;
g) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată „în conformitate cu originalul” de către conducerea unităţii;
h) cazierul judiciar;
i) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
j) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
k) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;
l) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
m) proiectul de management realizat de candidat;
n) mandatul poştal de plată a taxei de participare la concurs în valoare de 800 lei achitată în contul spitalului public, ori chitanţa de plată a acestei sume la casieria unităţii sanitare.

Taxa de participare la concurs este de 800 lei şi se va achita în contul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare: RO28TREZ5465041XXX000327 – Trezoreria Municipiului Satu Mare sau la casieria spitalului, de luni până vineri, intre orele 11:00-14:00.

bibliogr_teme_cadru_regulament_org_Sp.SJU

gradi1